Vad gör ESK?

Vad är och vad gör Ekeby-Flogsta Samrådskommité?
Hur kommer Valborgsmässobrasan till?


Ekeby-Flogsta samrådskommitté som bildades 1983 är en sammanslutning och samarbetsorgan för boendeorganisationerna i Ekeby och delar av Flogsta. En stor majoritet av områdets boendorganisationer är medlemmar och skickar representanter: Bostadsrättsföreningarna, samfälligheterna och kontaktkommitéerna i Uppsalahem.

Ett unikt nätverk för samarbete och gemensamt ansvarstagande och tillvaratagande av gemensamma intressen för områdets boendeorganisationer - ett modernt byalag anpassat till stadens villkor.


Samrådskommitténs uppgifter är:

  • 1. Att tillvarata gemensamma intressen för de boende i stadsdelen Ekeby/Flogsta. Det kan gälla fritidsaktivieter, skola, barnomsorg, traditionella fester, trafikplanering och stadsplanefrågor mm.
  • 2. Att stärka gemenskapen och öka kontakterna mellan de boende i området

Vad gör samrådskommittén?

  • Valborgsmässofirande: Jo, som ovan antytt ligger samrådskommittéen bakom t.ex. brasan vid Valborg. Någon kanske tror att brasan, körerna och vårtalaren samt högtalaranlägningen och brasvakterna organiseras helt av Uppsala kommun? Fel! Varje år har Ekeby-Flogsta samrådskommitté organiserat detta med stöd från Disponentvillan: Skaffat tillstånd för brasan från brandkåren, bokat körer, talare och högtalare. Tjatat på boendeorganisationerna om två brasvakter. I 17 år har alltså denna tradition upprätthållits. Utan någon ansvarig organisation som ansöker om tillstånd osv. hade brandkåren avlägsnat brasan, såsom skett på andra platser.

  • Remissinstans för Uppsala kommun vad gäller stadsplanefrågor: Än finns det ytor som kan tänkas bebyggas även om Ekebyområdet redan är väl tätbebyggt. Det sista arbetet var 1997 en skrivelse till Uppsala kommun där vi anhåller om att den enda kvarvarande öppna och plana ytan i norra Ekeby, den tidigare "tistelåkern" invid Vänortsgatan/Helsingforsgatan skall behållas som öppen yta i kvarvarande obebyggda delar. För trivselns men ännu mera för barnens skull.

  • Bevakning av trafikfrågor: Kommer alltid att behövas. Västerledsreservatet har nämnts. Om vi inte vill ha en motorväg genom vårt friluftsområde Ekebydalen och intill kvarteren Basarbo och Ekebydalen bör frågan bevakas.

  • Midsommarfirande och Kräftknyt vid Disponentvillan: Dessa aktiviteter har varje år varit talrikt besökta och uppskattade, men de kommer inte till av sig själva. Samrådskommittén har organiserat detta med stöd från Disponentvillan; satt upp och tagit ned utrustning, bokat band och scenvagn, städat, fixat fika etc.

  • En bas för och möjlighet att starta nya aktiviteter inom området: Så länge samrådskommittén och Disponentvillan finns kvar finns alltid möjligheter att relativt lätt starta nya eller återuppta gamla aktiviteter. Det kan gälla allt från att bidra till byggande och skötsel av en Bouleplan till att behålla Disponentvillan som ett allaktivitetscentrum i stadsdelen eller bevaka Ekeby-Flogstas intressen vid eventuella nya aktiviteter kring Västerleden.